Toevoeging 2 maart 2017:

In aanvulling op het bericht over de aanvraag voor de subsidie voor 8.33 kHz radio's in de Nieuwsbrief van 16 februari 2017, willen wij je informeren dat de website http://833.iaopa.eu nu definitief online is.

Je kunt je vanaf nu registreren op deze website om je claim in te dienen. Zoals gezegd, blijft het de vraag of de commissie de subsidie-aanvraag zal honoreren. De eventuele toekenning van jouw individuele subsidieclaim zal op een 'first come - first served'-basis plaatsvinden.

-----------

In oktober 2016 bereikte de KNVvL het bericht dat, in het kader van een Call for Proposals onder de Connecting Europe Facility van 2016, een mogelijkheid bestaat subsidie aan te vragen voor de aanschaf en installatie van 8.33 kHz-radio's (die aangeschaft worden ná 7 februari 2017). Wij hebben daarop meteen gereageerd door:

- een enquête uit te sturen ten einde een analyse te kunnen maken van de situatie met betrekking tot onze leden, hun luchtvaartuigen, het aantal nog aan te schaffen en in-te-bouwen radio's, kosten, etc.;

- gesprekken te starten met o.a. de Engelse Luchtvaartautoriteit, het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Europe Air Sports, Eurocontrol, de Duitse Aero Club en AOPA NL;

- het inlezen in de documentatie, aanvraagformulieren etc. met betrekking tot dit onderwerp.

De KNVvL heeft zich sinds oktober 2016 met positieve energie en veel manuren ingezet om te proberen een aanvraag in te dienen voor de deadline op 7 februari 2017 en een aantal punten is in de afgelopen periode van belang geweest:

  • wij hebben voortdurend een kosten-baten afweging gemaakt. Het geschatte subsidiebedrag van €60.000 (gebaseerd op de aantallen uit de enquête onder 5'000 van onze leden) leek ons voldoende reden om de gesprekken op gang te houden en te blijven proberen een aanvraag in te dienen, ondanks de aanwezigheid van de negatieve factoren die begin 2016 ook al aanwezig waren: de kosten en complexiteit van de aanvraag, de aanvraagtermijnen en het financiële risico voor de KNVvL en de aanvragers. Die afweging en de geïnvesteerde tijd blijken de moeite waard te zijn geweest;
  • de aanvrager van de subsidie is aansprakelijk voor processen, administratie, resultaten, uitbetaling van subsidiegelden etc. Deze aansprakelijkheid gaat zo ver dat de Commissie de subsidiesom van de aanvrager kan terugvorderen indien die processen, administratie, uitbetalingen etc. niet in orde zijn. Mede vanwege die reden is een aantal potentiële aanvragers (het ministerie van IenM en Eurocontrol) afgehaakt om die rol te vervullen. Naar onze inschatting zou, vanwege die reden, ook de KNVvL het moeilijk hebben gehad de rol van aanvrager op zich te nemen. Desalniettemin zijn de gesprekken met het ministerie en Eurocontrol zeer positief geweest en hebben ze ook concrete resultaten opgeleverd in onze samenwerking;
  • de Commissie heeft een informele positie ingenomen ten aanzien van de bedragen voor iedere aanvraag (dus niet alleen deze aanvraag) en die is dat een aanvraag een minimum subsidiebedrag van €1,- miljoen heeft. Aangezien het volume van de subsidie namens de KNVvL ongeveer €60.000 bedraagt, is een aanvraag met slechts de KNVvL als aanvrager niet realistisch: wij zijn aangewezen op samenwerking met anderen in een gecombineerde aanvraag;
  • hoewel Eurocontrol uiteindelijk de rol van aanvrager niet wilde vervullen, heeft zij wél een coördinerende rol op zich genomen door een aantal AOPA's (Duitsland, Denemarken, Roemenië) en één Aero Club (KNVvL) met elkaar in contact te brengen. Deze instanties hebben meerdere keren met elkaar gesproken en, hoewel het er in december 2016 op leek dat het indienen van een aanvraag héél moeilijk zou worden, kreeg de KNVvL op 22 december tóch het idee dat het indienen van een aanvraag mogelijk zou zijn.

Vanaf begin januari 2017 is dan ook hard gewerkt aan het schriftelijke gedeelte van de aanvraag met behulp van een externe consultancy firma. Qua structuur is ervoor gekozen om een gecoördineerde aanvraag onder leiding van AOPA Duitsland in te dienen. Daarbij is elk deelnemend land vertegenwoordigd door één GA-organisatie die een sub-aanvraag indient namens alle gebruikers in het desbetreffende land. Namens Nederland is AOPA Nederland de aanvrager.

Op 7 februari 2017 is de subsidie-aanvraag ingediend. Wij willen daarbij graag benadrukken dat wij ons hebben toegelegd op het indienen van de aanvraag (en niet op de concrete en praktische invulling) en dat het de vraag blijft of de Commissie de subsidie zal toekennen: deze beslissing van de Commissie wordt verwacht in de zomer van 2017. Ten aanzien van de concrete en praktische invulling van het indienen van de individuele claims van onze leden is het belangrijk dat u in ieder geval de facturen van de aankoop en installatie van uw radio bewaart.

Het verheugt ons dat het Nederlandse deel van de aanvraag is ingediend na een intensieve en prettige samenwerking tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Eurocontrol, AOPA Nederland en de KNVvL. Wij willen deze organisaties daarvoor bij dezen, ook namens onze leden, hartelijk bedanken.

Tot slot willen wij u graag laten weten dat de KNVvL uiterst serieus met dit dossier is omgegaan en een voortrekkersrol heeft gespeeld, niet alleen binnen Nederland maar ook binnen Europa. Het is mede te danken aan de inzet, vasthoudendheid en kennisoverdracht van de KNVvL dat een gecombineerde 'Europese' aanvraag is ingediend.