Op 19 november 2017 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan over de vraag of een RFI(A)-bevoegdheid is aan te merken als een nationale FI(A)-bevoegdheid. Eiser (MLA-vlieger) heeft beroep ingesteld tegen het besluit van 12 oktober 2016 van de staatssecretaris van IenM, waarbij zijn verzoek om een conversie van zijn instructiebevoegdheid RFI(A) naar FI(A) is afgewezen. De staatssecretaris heeft in zich op het standpunt gesteld dat de in geding zijnde bevoegdheid RFI(A) van eiser in zijn optiek niet is aan te merken als een nationale FI(A)-bevoegdheid als bedoeld in bijlage II bij de Verordening.

Eiser, bijgestaan door Ronald Schnitker, heeft aangevoerd dat hij in aanmerking dient te komen voor de gevraagde bevoegdheidsverklaring. Hij betwist dat voor omzetting noodzakelijk zou zijn dat hij een cursus volgt bij een ATO. Eiser wijst erop dat de Europese verordening een keuzemogelijkheid bevat voor omzetting van het nationaal brevet en dat hij nadrukkelijk niet voor omzetting via een conversierapport heeft gekozen. Eiser wijst op de rechtstreekse werking van de verordening. Eiser stelt zich op het standpunt dat het Nederlandse conversierapport, uitgegeven door de Inspectie Leefomgeving en Transport, niet voldoet aan de inhoud van de verdragstekst en aan Nederlandse wetten en AMvB's. Het conversierapport is bovendien niet gepubliceerd.

De rechtbank is niet overtuigd van het standpunt van de staatssecretaris dat conversie van een RFl(A)-bevoegdheid op grond van de Verordening dient plaats te vinden op basis van een conversierapport, nu zij voor de uitleg van de staatssecretaris in de Verordening geen steun kan vinden.

Anders dan ten aanzien van andere bevoegdheden is in de (bijlagen bij de) Verordening niet gedefinieerd wat onder de (nationale) FI(A)-bevoegdheid (niet JAR-FCL) wordt verstaan. Voor de rechtbank staat niet vast dat in Nederland sinds de implementatie van de JAR-FCL geen (nationale) FI(A)-bevoegdheid als bedoeld in bijlage II bij de Verordening meer bestaat. De tekst van de Verordening geeft ook geen aanleiding voor de conclusie dat uitsluitend de FI die opleidt tot PPL is bedoeld. Bij dat oordeel betrekt de rechtbank dat volgens bijlage II onder 2 een certificaat van een instructeur, afgegeven door een lidstaat in overeenstemming met de nationale eisen, moet worden geconverteerd in een certificaat conform deel FCL op voorwaarde dat de kandidaat voldoet aan de daar opgenomen eisen: een RFl(A)-bevoegdheid is een dergelijk certificaat. De rechtbank verklaart het beroep van eiser gegrond en vernietigt het bestreden besluit.

Lees de volledige uitspraak.

Naschrift: Op grond van bovenstaande gerechtelijke uitspraak heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) besloten het conversierapport ‘Conversion of RFI(A) into FI(A)’ in te trekken. Als gevolg hiervan zal een aanvraag van een kandidaat die houder is van een RFI(A) bevoegdheid en deze wenst om te zetten naar een FI(A) bevoegdheid (in overeenstemming met Bijlage 2) worden getoetst op een aantal ervaringseisen die verder in dit nieuwsbericht worden beschreven. De in het conversierapport verplichte instructie, te volgen bij een ATO, komt hiermee te vervallen.

De ILT heeft een informatieblad met betrekking tot dit onderwerp in voorbereiding en zal deze binnenkort publiceren.

Zie het bericht over de nieuwe situatie rond de conversie van nationale RFI-bevoegdheden naar een EU FI-bevoegdheid.