Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

State Safety Program

Safety@KNVvL

 

Safety Management gaat door !

In juli 2014 las u over het State Safety Program.  Het stukje staat nogmaals hieronder.

Het gaat eigenlijk om het Safety Management Systeem van de Nederlandse staat. Na diverse overleg-sessies met de luchtvaartsector zal het plan binnenkort door de staatssecretaris worden vastgesteld.

Ondertussen werkt EASA aan vereenvoudiging en meer toepasbaarheid van wetgeving inzake veiligheid voor de kleine luchtvaart. Dat is mooi want tot nu toe was het nogal ‘schieten met een kanon op een mug’. Wachten met werken aan veiligheid tot de plannen in wetten en regels zijn omgezet is niet zinvol. Veiligheid valt nu eenmaal altijd te verbeteren, nu en later!

 

Leren van gemaakte fouten is een belangrijk onderdeel van Systematisch Veiligheidsmanagement.

Het klinkt eenvoudig,.. je maakt iets mee wat maar net goed afliep. Wat is er dan eenvoudiger om dat wat je meemaakte te delen met anderen zodat de kans dat hen hetzelfde overkomt kleiner is?

Ook het State Safety Program zal gaan voorzien in methode om kwantitatief en kwalitatief goed te kunnen registreren.

Laten we ondertussen doorwerken aan veiligheid. In het kader van ‘Meten is weten’,  zullen alle KNVvL afdelingen binnenkort hun statistiek laten zien van ongevallen en incidenten over de laatste 5 jaren.

Zo weten we waar we vandaan komen, weten we wat beter moet, en kunnen we daarop sturen.

 

Huib Holsteijn

KNVvL Veiligheidsmanager

 

Uit de nieuwsbrief van Juli 2014,.. zie onderstaand.

 

Hier treft u de concept versie van het State Safety Program van Nederland. 

Safety@KNVvL

16 juli 2014

“A (State) safety programme is an integrated set of regulations and activities aimed at improving safety.” (ICAO Doc 9859). State Safety Program
Recent is de KNVvL samen met AOPA uitgenodigd met het Ministerie van Milleu en Veiligheid te overleggen over het State Safety Program (SSP). Het huidige SSP zal door het overleg een update krijgen.

State Safety Program
Recent is de KNVvL samen met AOPA uitgenodigd met het Ministerie van Milleu en Veiligheid te overleggen over het State Safety Program (SSP). Het huidige SSP zal door het overleg een update krijgen.

Dit programma, voor grote en kleine luchtvaart, volgt het ICAO raamwerk bij het implementeren van een Safety Management Model. Dat wil zeggen:

1- Veiligheidsverantwoordelijkheid en doelen
2- Risicomanagement
3- Borging
4- Promotie

Lees het huidige State Safety Program voor Nederland.

Geen SMS verplichting
Onderwerp van gesprek was, naast de verplichte invoering van SMS voor opleidingsinstellingen (ATO’s) en luchthavens, ook de vraag wat te doen met de gebruikers van het luchtruim die de SMS verplichting (op dit moment) niet hebben. De KNVvL heeft aangegeven dat al onze afdelingen en leden een SMS gaan gebruiken en dus goed zullen aansluiten bij het SSP.

Uitgangspunt hierbij is dat bij al onze luchtsporten nu eenmaal zekere gevaren en risico’s aanwezig zijn en dat het logisch is daar bewust mee om te gaan ten einde de risico’s te verkleinen, een safety plan dus.

Jaloezie
Duidelijk werd dat het ministerie met een zekere jaloezie kijkt naar landen waar teams van tientallen mensen, in dienst van de luchtvaartauthoriteiten, faciliterend werken aan de invoering en uitvoering van Safety Management en het State Safety Plan. Met andere woorden de sector, waaronder de KNVvL, zal veel zelf moeten doen om het SSP goed in te vullen.  
 

Huib Holsteijn
KNVvL Veiligheidsmanager

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Retouradres Postbus 20904 2500 Ex Den Haag

Aan de directies en vertegenwoordigers van organisaties Directoraat-Generaal

in het Veiligheidsnetwerk van de burgerluchtvaart Bereikbaarheid

Luchtvaart

Piesmanweg 1-6

Den Haag

Postbus 20904

2500 EX Den Haag

www. rij ksoverheid.nI

Contactpersoon

drs. C.J.P. van sprundel

M +31(0)6-15879139

cees.van.sorundeIminienm.

ni

Datum 23 januari 2015

Datum

Betreft Verordening (EU) Nr. 376/2014 over het melden, 23januari 2015

onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de

burgerluchtvaart Ons kenmerk

IenM/B5K-2015/11738

Geachte heer/mevrouw,

Bijlage(n) Langs deze weg wil ik u informeren over de bovenbedoelde verordening van 1

april 2014. Tijdens de consultatiebijeenkomst met de sector op 8 oktober 2014

over het State Safety Programme is dit onderwerp reeds aan de orde geweest. De

verordening komt in de plaats van de bestaande richtlijn. De verordening moet op

15 november 2015 zijn geïmplementeerd.

De verordening beoogt met het verkrijgen van informatie uit verplichte en

vrijwillige meldingen over voorvallen meer inzicht te kunnen genereren over

(potentiële) gevaren die de veiligheid in de burgerluchtvaart bedreigen. Door het

verzamelen, analyseren en het terugkoppelen van informatie uit de analyses en

genomen maatregelen kan van deze voorvallen worden geleerd, zodat de

veiligheid wordt vergroot.

De informatie wordt verzameld, geanonimiseerd, opgeslagen, geanalyseerd en de

uitkomsten gepubliceerd. In de verordening is vastgelegd dat de melder een grote

mate van rechtsbescherming heeft.

Volledigheidshalve zij vermeldt, dat de voor de informatieverschaffing de tekst in

de verordening leidend is. Wat hieronder staat beschreven is puur bedoeld als

informatie op hoofdlijnen.

Verordening op hoofdlijnen

De verordening heeft tot doel de bestaande EU-richtlijn 2003/42/EG voor de

melding van voorvallen in de burgerluchtvaart te herzien om de veiligheid in de

burgerluchtvaart (grote en kleine luchtvaart) verder te verhogen. Uit de

overwegingen van de verordening blijkt dat er binnen de EU onvoldoende

uniformiteit en kwaliteit is van meldingen en dat in een aantal landen sprake is

van een lage meldingsbereidheid door ontoereikende rechtsbescherming. Hierdoor

zijn goede analyses niet mogelijk. De verordening heeft rechtstreekse doorwerking

in het Nederlandse rechtssysteem.

De verordening onderscheidt verplichte en vrijwillige meldingen. Meldingen

worden geanonimiseerd in gegevensbanken (nationaal en EU) opgeslagen. De

Pagina 1 van 4

verplichte melding geldt voor specifieke in de bijlage van de verordening op te Directoraat-Generaal

nemen voorvallen en deze geldt voor specifieke personen die in de luchtvaart een Bereikbaarheid

taak vervullen en voor organisaties. Het vrijwillig melden van voorvallen wordt Luchtvaart

eveneens in deze verordening gestimuleerd. Personen en organisaties melden

voorvallen binnen 72 uur nadat zij kennis hebben gekregen van het voorval, tenzij 2jari 2015

buitengewone omstandigheden dit verhinderen.

In het gehele meldingssysteem komen vele actoren voor (melders, organisaties,

nationale burgerluchtvaartautoriteit, EU, EASA). In de verordening zijn specifieke

personen genoemd die voorvallen kunnen melden 1.Het verplicht melden van

voorvallen aan het Analysebureau Luchtvaart (ABL) geldt voor deze personen of

via hun organisaties indien die organisaties een systeem voor het melden hebben

opgezet. De organisatie stuurt de meldingen door naar het ABL. In een nog op te

stellen beleidsregel van de ILT zal worden aangegeven op welke wijze bij de ILT

de meldingen doorgeven moeten worden.

Op dit moment wordt nog door EASA aan de lijst met verplicht te melden

voorvallen gewerkt. Deze lijst zal als een bijlage aan de verordening wordt

toegevoegd. In de annex wordt onderscheid gemaakt naar de volgende

categorieën:

• Voorvallen in verband met de vluchtuitvoering;

• Voorvallen in verband met technische voorschriften, onderhoud en herstelling

van luchtvaartuigen;

• Voorvallen in verband met luchtvaartnavigatiediensten en —faciliteiten;

• Voorvallen in verband met luchtvaartterreinen en gronddiensten;

• Voorvallen bij vliegtuigen anders dan complexe met motor voortgestuwde

vliegtuigen, met inbegrip van zweefvliegtuigen, ballonnen en luchtschepen.

Begin 2014 heeft een aantal van u een uitnodiging ontvangen om te participeren

in een aantal workshops voor de uitwerking van de annex. De verwachting is dat

deze annex begin 2015 wordt vastgesteld. Met name voor de general aviation is

het melden van voorvallen een nieuw fenomeen.

Bescherming van de melder

De verordening biedt melders en in voorvallen beschreven personen een grote

1 Natuurlijke personen die kunnen melden (artikel 4, lid 6):

a. Gezagvoerder (of eerstvolgende lagere niveau van gezagsstructuur;

b. Persoon die zich bezig met ontwerp, fabricage, monitoren luchtwaardigheid, onderhoud

of modificatie, uitrusting of onderdelen van luchtvaartuig, of uitrusting/onderdelen

daarvan;

c. Persoon die certificaat van herbeoordeling van luchtwaardigheid of certificaat van vrijgave

voor dienst ondertekent;

d. persoon van luchtverkeersdiensten met verantwoordelijkheden voor luchtvaartnaviga

tiediensten of verlenen van vluchtinformatiediensten;

e. persoon belast met veiligheidsbeheer van een luchthaven; persoon belast met installa

tie, modificatie, onderhoud, herstelling, revisie, vluchtverificatie of inspecties aan lucht

vaartnavigatiefaciliteiten;

f. persoon belast met afhandeling van het luchtvaartuig op de grond (mcl. tanken, opstel

ling vrachtbrieven, laden, ijsvrij maken en slepen op de luchthaven).

Pagina 2 van 4

bescherming. Informatie uit meldingen van voorvallen mag niet worden gebruikt Directoraat-Generaal

om schuld of aansprakelijkheid vast te stellen, het opleggen van tuchtrechtelijke Bereikbaarheid

of administratieve sancties of voor een ander doel dan het in stand houden of Luchtvaart

verbeteren van de veiligheid in de luchtvaart. Ook onder de verordening blijft de

D huidige Aanwijzing van het Openbaar Ministerie voor een terughoudend 2jari 2015

strafrechtelijk vervolgingsbeleid gelden. Het is van belang dat zowel de

organisaties in de luchtvaart als het Openbaar Ministerie zich van deze

bescherming bewust zijn. Een uitzondering hierop zijn voorvallen waarbij sprake is

van grove nalatigheid of opzet 2.

Organisaties mogen werknemers en gecontracteerde personeelsleden niet benade

len vanwege het melden van voorvallen. Deze organisaties stellen na overleg met

hun personeelsvertegenwoordigers interne regels vast die beschrijven hoe de be

ginselen van een “cultuur van billijkheid” (Just Culture) worden gewaarborgd en

toegepast. Dit is een primaire taak voor de organisaties in de burgerluchtvaart.

Er wordt een Just Culture orgaan aangewezen dat verantwoordelijk is voor de

uitvoering van de Just Culture-beginselen en waar vermeende inbreuken op deze

cultuur kunnen worden gemeld. Dit orgaan verstrekt, wanneer passend, de be

voegde autoriteiten advies over herstelmaatregelen of sancties over inbreuken op

de verordening. Dit orgaan kan vragen dat de hiervoor genoemde interne regels

van de in Nederland gevestigde organisaties worden getoetst, voordat aan die

regels uitvoering wordt gegeven.

Planning en facilitering

De verordening kent een ambitieuze implementatietermijn (15 november 2015

geïmplementeerd). Het realiseren hiervan wordt een hele opgave, zeker als het

gaat om wet- en regelgeving en het aanpassen van het meldingsysteem waarvoor

het departement verantwoordelijk is en het werk dat door organisaties moet

worden verricht. In 2015 vindt overleg plaats op welke wijze de benodigde acties

voor de implementatie efficiënt op elkaar kunnen worden afgestemd en hoe deze

naar de toekomst toe kunnen worden geborgd. Feit is dat het melden van

voorvallen voor de commerciële sector reeds bestaand beleid is. Met name voor de

general aviation is het melden van voorvallen nieuw. In samenspraak met het

Platform General Aviation wordt de implementatie voorbereid.

Acties EC/EASA

In de verordening is aangegeven dat de Europese Commissie en EASA de lidstaten

zullen ondersteunen bij hun taak tot data-integratie met inbegrip van

ric[itsnoeren, workshops en gepaste opleiding en communicatie- en

promotiemateriaal (voor organisaties). Naar verluidt organiseert EC/EASA in 2015

diverse activiteiten. In februari buigt het Netwerk van analisten, waaraan ILT

2 In de verordening is opgenomen wanneer de bescherming van de bron niet van toepassing

is:

a. Opzettelijk wangedrag;

b. Wanneer sprake is van een manifeste, zware en ernstige verwaarlozing van een kenne

lijk risico en een fundamenteel tekortschieten in de beroepsverantwoordelijkheid om de

in de omstandigheden vereiste zorgvuldigheid te betrachten, waardoor te voorziene

schade wordt veroorzaakt aan een persoon of eigendom of het niveau van de lucht

vaartveiligheid ernstig wordt aangetast.

Pagina 3 van 4

diverse activiteiten. In februari buigt het Netwerk van analisten, waaraan ILT

deelneemt, zich over onder andere een goede taxonomie binnen ECCAIRS om op

een goede wijze voorvalmeldingen en standaardformulieren voor

voorvalmeldingen te ontwikkelen. Medio 2015 zal ook informatiemateriaal voor de

sector worden verspreid. In februari, mei en september vinden workshops plaats

voor de sector over de ontwikkeling van interne regels van het Just Culture model.

Hiermee wordt beoogd de sector te helpen met het oog op een betere

harmonisatie over de aanpak van voorvalmeldingen bij organisaties. In juli 2015

zal technische ondersteuning plaatsvinden over de compatibiliteit met de

ECCAIRS-software en ADREP-taxonomie door het beschikbaar stellen van formats,

evenals workshops en trainingen. Ook wordt in oktober 2015 een Just Culture

Conferentie georganiseerd in samenspraak met relevante partijen.

Ik vertrouw er op u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Directoraat-Generaal

Bereikbaarheid

Luchtvaart

Datum

26 januari 2015

DE DIRECTEUR LUCHTVAART,

Huyser

Pagina 4 van 4