Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Doping

In samenspraak met de sportbonden heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt Sport opgezet. Alle sporters kunnen hier gebruik van maken. Net als hun omgeving: begeleiders, trainers, coaches, ouders, medische staf, teamgenoten, et cetera.

De informatie op deze pagina's is afkomstig van het NOC*NSF

Algemene inleiding
Bij de Nederlandse sportieve ambities om bij de beste tien landen van de wereld te behoren, hoort een effectief en efficiënt antidopingbeleid. Dat is gericht op het tegengaan van gebruik, verstrekking en handel in dopinggeduide middelen. NOC*NSF streeft naar een dopingvrije sport om drie redenen: 

 • Eerlijke sport (respect, geen competitievervalsing) 
 • Integriteit van de sport (regels worden onvoorwaardelijk nageleefd)
 • Gezondheid sporter (voorkomen van gezondheidsrisico’s)

Het doel hiervan is het handhaven van het vertrouwen in de sport in Nederland 

Help, het is mis! 
Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving, op een gezonde manier en in eerlijke competitie. Wanneer je te maken krijgt met doping is dat een teken dat die competitie mogelijk niet eerlijk of gezond meer is. Dit kan veel emoties en vragen oproepen. Ook als je er niet direct zelf mee te maken hebt, maar het ziet gebeuren. Blijf daar niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en bespreekbaar maken kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. 

Als sporter kun je op meerdere manieren in aanraking komen met doping, bijvoorbeeld:

 • (Vermoedens van) gebruik van dopingmiddelen door sporters;
 • (Vermoedens van) gebruik van verboden methoden;
 • (Vermoedens van) het maskeren van dopinggebruik;
 • (Vermoedens van) het faciliteren van dopinggebruik (door coaches/begeleiders, etc.);
 • (Vermoedens van) het aanzetten tot dopinggebruik;
 • (Vermoedens van) de handel in dopingmiddelen;
 • Overige zoals meldingen of tips over “nieuwe” dopingmiddelen of methoden.

Hierover praten is vaak moeilijk. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten dat je ergens terecht kunt voor hulp, ondersteuning, advies of gewoon voor een luisterend oor. Daarvoor heeft NOC*NSF het Vertrouwenspunt Sport ingesteld. 

Gaan naar  Vertrouwenspuntsport.nl om te lezen wat het Vertrouwenspunt Sport voor je kan betekenen en hoe je deze vertrouwenspersonen kunt benaderen.

Preventie & Voorlichting 
Naast het uitvoeren van het Nationaal Controle Programma, bestaande uit jaarlijks ongeveer 1800 dopingcontroles, bestaat het antidopingprogramma in Nederland ook uit een preventie kant. Voorlichting van sporters en begeleiders is een belangrijk preventiemiddel, dat gericht is op bewustwording en gedragsverandering. Het helpt bij het voorkomen van overtredingen. Daarnaast is het noodzakelijk dat sporters en begeleiders op de hoogte zijn van hun rechten en plichten uit de World Anti-Doping Code (WAD Code). Sportbonden zijn verantwoordelijk voor een goede voorlichting van hun sporters en begeleiders. De Dopingautoriteit organiseert hiervoor voorlichtingsbijeenkomsten en heeft voor verschillende doelgroepen voorlichtingsmaterialen en -tools ontwikkeld. Zo is er de Dopingwaaier-app. In de App kun je direct alle in Nederland geregistreerde geneesmiddelen controleren op de aanwezigheid van doping, maar je kunt ook voedingssupplementen checken. Meer informatie over de dopingwaaier-app vind je op de website van de Dopingautorteit

Regelgeving 
Het antidopingbeleid wordt internationaal bepaald en vastgesteld door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA). De sport en de overheden hebben beleid en regelgeving op het gebied van doping vastgesteld in de World Anti-Doping Code (WAD Code). In de WAD Code is onder meer opgenomen wat de definitie van doping is, welke sanctie(s) gehanteerd worden, maar ook de verplichtingen t.a.v. voorlichting en informatie. Hiermee wordt gestreefd naar standaardisatie van regelgeving. Voor een sporter maakt het niet uit in welk land je woont, welke sport je doet, of aan wat voor evenement je meedoet: in alle gevallen gelden dezelfde dopingregels. 

In Nederland hebben NOC*NSF, de sportbonden, de Rijksoverheid (het Ministerie van VWS), en de Dopingautoriteit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het antidopingbeleid. In 2003 heeft NOC*NSF ‘the acceptance of the World Anti-Doping Code form’ ondertekend, waarmee de Nederlandse sport zich heeft verplicht in overeenstemming te zijn met de WAD Code. NOC*NSF heeft vervolgens in haar toelatingscriteria opgenomen dat sportbonden met erkende topsportdisciplines verplicht zijn een dopingbeleid en dopingreglement te hebben dat voldoet aan de van toepassing zijnde voorwaarden van de WAD Code. 

De WAD Code is door de Dopingautoriteit voor Nederland vertaald naar het Nationaal Dopingreglement, dat door alle topsportbonden moet worden vastgesteld. Hierdoor zijn alle sporters, lid van een sportbond, direct verbonden aan het Dopingreglement en het daarbij bijbehorende tuchtreglement. 

In de WAD Code zijn tien verschillende typen dopingovertredingen opgenomen:

 • Aanwezigheid van een verboden stof in een urine- of bloedmonster;
 • Gebruik (of poging tot gebruik) van een verboden stof en/of verboden methode;
 • Gebrekkige medewerking;
 • Gebrekkige informatieverstrekking door een sporter;
 • Manipuleren (of poging tot manipuleren);
 • Bezit;
 • Handel (of poging tot handel);
 • Toediening (of poging tot toediening);
 • Medeplichtigheid;
 • Verboden samenwerking;

In november 2013 heeft WADA een nieuwe versie van de WAD Code vastgesteld. Deze vernieuwde WAD Code treedt vanaf 1 januari 2015 in werking. 

Het Nationaal Dopingreglement, opgesteld door de Dopingautoriteit, kunt u op de website van de Dopingautoriteit vinden. 

Handhaving/Sanctionering 
In Nederland valt de dopingregelgeving onder het tuchtrecht. Tuchtrecht maakt onderdeel uit van het verenigingsrecht en gaat over het straffen van gedrag in een specifieke groep. Dopinggebruik in Nederland valt niet onder het strafrecht. Hierin verschilt Nederland met andere landen, zoals bijvoorbeeld Frankrijk. In Nederland kan je alleen op basis van het tuchtrecht worden gestraft wanneer je een dopingovertreding hebt begaan. 
Wanneer een overtreding van het dopingreglement wordt vastgesteld, wordt de zaak behandeld door een tuchtcommissie. De sportbond kan de zaak door een eigen tuchtcommissie laten behandelen of de sportbond kiest ervoor tuchtrechtelijke afhandeling van dopingzaken bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) onder te brengen. Het ISR spreekt dan recht namens de bond. Voor meer informatie over het ISR kunt u terecht op de website van het Instituut Sport rechtspraak.
 
Het dopingbeleid werkt met een unieke én uniforme sanctionering. Sinds de komst van de WAD Code is de standaard sanctieperiode 2 jaar. Indien er sprake is van verzachtende omstandigheden kan er eventueel sprake zijn van strafvermindering en bij verzwarende omstandigheden van strafvermeerdering. Deze standaard sanctieperiode wordt met de komst van de vernieuwde WAD Code (vanaf 1 januari 2015) verhoogd naar 4 jaar. 

Meer informatie en ondersteuningsinstrumenten 
Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende websites: 
www.dopingautoriteit.nl 
www.doping.nl 
www.wada-ama.org 
www.instituutsportrechtspraak.nl
gds.dopingautoriteit.nl

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info