Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Nieuws

Publicatiedata AIP / ingangsdata AIRAC
Operations

Van Aeronautical Information Service (AIS), een onderdeel van LVNL, ontving de KNVvL het overzicht voor 2019 van de ingangsdata Aeronautical Information Regulation And Control (AIRAC) en de publicatiedata van de updates van de Aeronautical Information Publication, AIP.

De AIP bevat alle informatie die luchtvarenden nodig hebben voor een vluchtvoorbereiding, zoals routes, ATS dienst, radio, navigatie waarschuwingen, etc. Ook bevat ze een overzicht van alle velden met sport en recreatieve luchtvaart activiteiten met als coördinaten, hoogte en contactinformatie. 

lees verder

Nieuw (tijdelijk) EHR gebied nabij CTR EHGG
Beschikkingen

Al enige jaren maakt defensie gebruik van de schietbaan Witten(Dr.). Dit is een open 300 meter baan waar met klein kaliber munitie wordt geschoten. Recentelijk is ontdekt dat Defensie, i.t.t. de overige open schietbanen, verzuimd heeft om een veiligheidsgebied t.b.v. de luchtvaart vast te stellen voor de schietbaan Witten.

Door het toepassen van een Mal Onveilig Gebied(MOG) volgens Defensievoorschrift I-Mun 9-842, is geconstateerd dat voor de gebruikte munitie rekening gehouden moet worden met een maximale horizontale en verticale ricochetafstand van 625m. Dit gegeven is voor defensie aanleiding geweest om de schietactiviteiten tijdelijk op te schorten totdat afdoende veiligheidsmaatregelen getroffen konden worden.

Op 17 juli 2018 is er overleg geweest tussen het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Militaire Luchtvaart Autoriteit en de Luchtverkeersleiding Nederland Regio Unit Eelde over de te nemen maatregelen.

lees verder

Posters uitluisterverzoek
Operations

Waar vliegt u vandaan? Wij houden graag contact.

Luister uit ... of roep op voor Flight Informatioen Service.


Bekijk de posters van de Landelijke Werkgroep Airspace Infringements.

 

lees verder

REFIS / MASIS update
Operations

Eind 2017 zijn er door defensie op diverse locaties in Nederland voorlichtingssessies gehouden over de invoering van het REFIS / MASIS systeem.*

Vanuit defensie ontving de KNVvL een Powerpoint met informatie over het systeem en de invoering. Door onvoorziene technische omstandigheden wordt de geplande invoering van 26 april 2018 niet gehaald. De daadwerkelijke  invoeringsdatum zal per NOTAM bekend worden gesteld.

lees verder

KNVvL enthousiast over ondertekening samenwerkingsovereenkomst
Operations

De afgelopen jaren hebben zich een aantal wijzigingen in het Nederlandse luchtruim voorgedaan die van grote invloed zijn op de mogelijkheden het luchtruim te blijven gebruiken voor luchtsporten. De KNVvL, belangenbehartiger van luchtsporten in Nederland, was daarbij veelal niet betrokken. Het ontbrak aan mogelijkheden om bij aanpassingen van het luchtruim te wijzen op de belangen van specifieke luchtsporten. We konden geen oplossingen aandragen teneinde die aanpassingen minder ingrijpend te maken.

Door gebrek aan transparantie en de mogelijkheid invloed uit te oefenen groeide het gevoel dat luchtsporten niet meetellen bij keuzes om het luchtruim op een bepaalde manier beschikbaar te stellen voor de luchtvaart.

lees verder

Kleiduifschieten op vliegveld Ameland voorlopig van de baan
Operations

Vorig jaar heeft de KNVvL bezwaar aangetekend tegen een omgevingsvergunning van de gemeente Ameland waarin de realisatie van een kleiduifschietbaan en een clubgebouw op het vliegveld Ameland wordt toegestaan. Volgens de vergunning is kleiduifschieten op het vliegveld mogelijk tijdens de openstellingsuren en is schieten in de richting van de taxi- en landingsbaan toegestaan.

De locatie van kleiduifschietbaan is gesitueerd vlak bij een tankinstallatie voor helikopters. Ook parachutisten landen regelmatig in de buurt van de beoogde kleiduifschietbaan. In de ogen van de KNVvL een onzinnig besluit dat indruist tegen alle principes van een veilig gebruik van een vliegveld. Onbegrijpelijk ook dat een havenmeester die nota bene verantwoordelijk is voor de goede orde en veiligheid op het vliegveld dit zomaar toelaat.

lees verder

KNVvL en AOPA in ongelijk gesteld
Operations

Op 7 maart 2018 heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan inzake het beroep dat de KNVvL, AOPA en Zeeland Airport hebben ingesteld tegen een zestal toegangsbeperkingsbesluiten. Deze heeft de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken (thans: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) op 11 november 2016 gesteld aan de toegang tot de Natura 2000-gebieden Haringvliet, Oosterschelde, Grevelingen, Hollands Diep, Westerschelde & Saeftinghe en Veerse Meer.

In deze besluiten wordt het overvliegen van genoemde Natura 2000-gebieden voor de burgerluchtvaart, met uitzondering van zweefvliegtuigen en drones, beneden de 300 meter verboden. Alleen in geval van operationele noodzaak mag hiervan afgeweken worden.

lees verder

Model- en Dronevliegen onterecht in Algemene Plaatselijke Verordening
Modelvliegsport

Op 9 februari j.l. heeft de voorzitter van de afdeling Modelvliegsport een mail geschreven naar de gemeente Heerde. Dit naar aanleiding van het feit dat in artikel 2:23:1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van die gemeente een verbod is opgenomen, waarin wordt aangegeven dat hinderlijk drone- en/of modelvliegen op door de gemeente aangewezen plaatsen niet toegestaan is.

Onzerzijds is de gemeente Heerde er op gewezen dat het opnemen van zo’n verbod in de APV in strijd is met hogere regelgeving, lees de Wet Luchtvaart en o.a. de Regeling Op Afstand Bestuurde Luchtvaartuigen en de Regeling Modelvliegen.

lees verder

Beroepsprocedure besluiten Natura 2000-gebieden in Zeeland
Operations

Provincie Zeeland 2 Op donderdag 8 februari 2018 heeft bij de bestuursrechter van de rechtbank Den Haag de zitting plaatsgehad van de beroepsprocedure die de KNVvL had aangespannen tegen een zestal toegang beperkende besluiten van de staatssecretaris Economische Zaken (thans: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). In deze besluiten wordt het overvliegen van een groot aantal Natura 2000-gebieden in de provincie Zeeland voor de burgerluchtvaart beneden de 300 meter verboden. Alleen in geval van operationele noodzaak mag hiervan afgeweken worden. 

lees verder

Aanpassing regeling luchtverkeersdienstverlening
Operations

Tot voor kort kenden de CTR’s van gecontroleerde civiele en militaire luchthavens een permanente luchtruimklasse C of D. Conform de Europese SERA-verordening dient in luchtruimklasse C en D luchtverkeersleiding te worden verleend aan alle vluchten. In de praktijk gebeurde dat buiten de openstellingstijden van de betreffende gecontroleerde luchthaven en CTR niet en werd uitsluitend vluchtinformatie verstrekt op hetzelfde niveau als in luchtruimklasse E t/m G. Om aan de SERA-verordening te voldoen heeft de minister per besluit van 6 december 2017 de Regeling luchtverkeersdienstverlening aangepast.

lees verder

ILT had piloot tijd moeten gunnen voor nieuwe medische keuring
Operations

Rechtspraak De rechtbank Overijssel heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan een verkeersvlieger van wie de medische verklaring door ILT ongeldig is verklaard.

Aan de piloot was een medische verklaring voor luchtvaartpersoneel afgegeven door het European Aviation Medical Center te Rijen. ILT heeft de medische verklaring met onmiddellijke ingang nietig verklaard omdat gebleken was dat deze onbevoegd was afgegeven.

lees verder

Nood- en voorzorgslandingen formeel in regelgeving opgenomen
Operations

De afgelopen achttien maanden heeft de KNVvL veelvuldig en intensief overleg gevoerd met het ministerie van Infrastructuur en Milieu ten aanzien van het ontbreken van regelgeving voor het maken van nood- of voorzorgslandingen en het eventueel weer opstijgen na zo'n nood- of voorzorgslanding.

Recentelijk is, mede dankzij de inzet van de KNVvL, gewijzigde regelgeving van kracht geworden waardoor nu formeel in de regelgeving is opgenomen dat het niet verboden is een nood- of voorzorgslanding te maken op een terrein niet zijnde een luchthaven. Ook is opgenomen dat de gezagvoerder van een luchtvaartuig, dat een nood- of voorzorgslanding op een terrein heeft gemaakt, hiervan onverwijld melding doet aan de minister. Tevens is bepaald dat het verboden is met het luchtvaartuig op te stijgen vanaf dit terrein zonder voorafgaande toestemming van de minister. 

lees verder

Vrijstelling voor vrije ballonnen, schermzweeftoestellen en zeilvliegtuigen
Operations

April 2016 heeft de KNVvL bericht over de publicatie van een wijziging van het Besluit burgerluchthavens (BBL). Deze wijziging (artikel 20 Besluit burgerluchthavens) zou op termijn moeten zorgen dat bij de provincies geen TUG-ontheffing voor vrije ballonnen (bestemd en ingericht voor het vervoer van bemande vluchten), schermzweeftoestellen en zeilvliegtuigen aangevraagd hoeft te worden, voor zowel landen als starten. Echter, de wijziging van artikel 20 BBL kon op dat moment niet in werking treden, omdat ook de Wet luchtvaart en de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen (RVGLT) gewijzigd moesten worden.

lees verder

Defensievoorlichting invoering REFIS / MASIS
Operations

Zoals eerder bekendgemaakt, worden in het kader van de invoering van REFIS en MASIS door Defensie briefings georganiseerd. De eerste twee sessies werden goed bezocht. Defensie belichtte de ins en outs van de nieuwe tool door middel van een powerpoint en praktische voorbeelden. 

Inmiddels is een datum vastgelegd voor de informatiesessie bij vliegclub Seppe. Deze zal gehouden worden op vrijdagavond 17 november, van 20.00 tot 21.30 uur. Opgave kan per e-mail aan de secretaris van de vliegclub, secretaris@vliegclubseppe.nl. Het aantal plaatsen is beperkt; clubs kunnen een of twee afgevaardigden sturen. Ben je motorvlieger, MLA-vlieger of zweefvlieger dan is deze briefing iets voor jou. Meld je dus aan. 

lees verder

Defensievoorlichting invoering REFIS / MASIS
Operations

Zoals al bekendgemaakt worden in het kader van de invoering van REFIS en MASIS door Defensie briefings georganiseerd voor de General Aviation. De voorgenomen sessie van 27 oktober bij vliegclub Seppe is komen te vervallen en zal worden verplaatst naar een latere datum. Bericht hierover volgt nog. De andere twee sessies zijn als volgt:

  • Vrijdag 3 november, Vliegveld Terlet, restaurant Thermiekbel. Tijd: 20.00 - 21.30 uur. Opgave via havenmeester@terlet.nl
  • Zaterdag 4 november, Vliegveld Lelystad, restaurant Flantuas. Tijd: 16.00 - 17.30 uur. Opgave via secretary@aopa.nl 

Het aantal plaatsen is beperkt dus clubs kunnen een afgevaardigde sturen. Ben je motorvlieger, MLA-vlieger of zweefvlieger dan is deze briefing iets voor jou. 

lees verder

Defensievoorlichting invoering REFIS / MASIS
Operations

Zoals vorige week gemeld worden in het kader van de invoering van REFIS en MASIS door Defensie briefings georganiseerd voor de General Aviation. De eerste vindt plaats op zaterdag 14 oktober, van 16.00 - 17.30 uur. Locatie is Vliegclub Middenmeer.

Het aantal plaatsen is beperkt dus clubs kunnen een afgevaardigde sturen. Geïnteresseerden kunnen zich per e-mail opgeven via operations@KNVvL.nl. Ben je motorvlieger, MLA-vlieger of zweefvlieger, dan is deze briefing iets voor jou. Meld je dus aan. 

lees verder

Defensievoorlichting invoering REFIS / MASIS
Operations

De invoering van REFIS en MASIS staat gepland voor 1 oktober. Binnenkort zal een AIC met informatie hierover worden gepubliceerd. Defensie heeft aangeboden briefings speciaal voor de General Aviation te verzorgen. Denk hierbij aan motorvliegers, MLA- en zweefvliegers.

Drie sessies zijn al gepland:

zaterdag 14 oktober. 16.00 - 17.30 uur te Vliegclub Middenmeer
vrijdag 27 oktober. 20.00 - 21.30 uur te Vliegclub Seppe
zaterdag 4 november. 16.00 - 17.30 uur te Lelystad (exacte locatie volgt)

De data en locaties van twee andere briefings zijn momenteel nog niet bekend. Meer informatie over deze briefings zal nog volgen, net als informatie over het aanmelden voor bovenstaande sessies.

Het aantal plaatsen zal in ieder geval beperkt zijn, waarschijnlijk kunnen alleen clubs een afgevaardigde sturen.

lees verder

Aanvraag subsidie 8.33 kHz-radio's afgewezen
Operations

De KNVvL heeft op 16 februari 2017 aangegeven dat een subsidie-aanvraag is gedaan voor de aanschaf en installatie van 8.33 kHz-radio's.

Helaas moeten wij hierbij vermelden dat de Europese Commissie heeft besloten de aanvraag af te wijzen (net zoals tien van de overige zesentwintig Nederlandse aanvragen).

Wij willen het ministerie van IenM en onze collega's van AOPA hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking. Bovendien willen wij onze leden hartelijk bedanken voor de ondersteuning en voor het invullen van de enquête (in november 2016).

lees verder

Uitstel invoering REFIS / MASIS
Operations

Van het ministerie van Defensie ontving de KNVvL bericht dat de geplande uitrol van REFIS/MASIS niet kan worden gerealiseerd per 1 juli. Diverse technische issues, waaronder de noodzakelijke verbindingen hebben het ministerie hiertoe gedwongen.

REFIS staat voor REgional Flight Information System, MASIS staat voor Military Airfield Status Information System. Beide systemen zullen de Flight Information Service (FIS) overnemen in een groot gedeelte van het luchtruim dat valt onder beheer van AOCS-NM.

REFIS heeft een landelijke radiodekking vanaf 1500 voet, MASIS zal op enkele militaire bases worden geïnstalleerd en buiten de openstellingstijd worden geactiveerd. Over de daadwerkelijke invoering zal nog een AIC worden gepubliceerd.

lees verder

Europe Air Sports General Meeting 2017
Operations

In maart dit jaar was de KNVvL aanwezig bij de jaarlijkse General Meeting van Europe Air Sports, 'the voice of sports and recreational aviation in Europe'. Daarbij was het overgrote deel van de leden (nationale aero clubs en overkoepelende air sports associations, unions en federations) aanwezig evenals experts van de European Aviation Safety Agency (EASA) en de Europese Commissie. 

Europe Air Sports (EAS) heeft zich als doel gesteld als sector-expert invloed uit te oefenen op instanties als de Europese Commissie, de Council, het Europees Parlement en op EASA. Dit ten einde verbeteringen in Europese regelgeving aan te brengen op een groot aantal onderwerpen die van belang zijn voor onze sporten. Daarbij kan men denken aan onderwerpen als Part M Light, Part OPS/FCL, LSA/ELA, ATO/DTO, Fuel Planning, Basic Regulation, drones/aero-modelling en surveillance.

lees verder

Introductie REFIS / MASIS
Operations

28 februari 2017 heeft een afvaardiging van de KNVvL bij  Air Operations Control Station Nieuw Milligen overleg gehad met de Koninklijke Luchtmacht (KLu). Een van de onderwerpen was de introductie van het Regional Flight Information Service/Military Airport Status Information Service systeem (REFIS/MASIS systeem).

Door middel van dit systeem kunnen luchtruimgebruikers automatisch zien of een militaire CTR actief is. Dit is gebruikersvriendelijker en lost ook het huidige tekort aan verkeersleiders op. Door dit tekort is niet altijd vluchtinformatie beschikbaar*. Het is de bedoeling dat hiertoe een concept Aeronautical Information Circular (AIC) wordt opgesteld. 

lees verder

Sideletter TGAL beschikbaar
Operations

Na lang wachten is eindelijk de sideletter bij het 'Toekomstvaste General Aviation Locaties’ (TGAL) project beschikbaar gekomen. TGAL is het project waarbij GA-partijen hun wensen en behoeften richting het ministerie  Infrastructuur en Milieu aan hebben kunnen geven. Over dit rapport is al uitvoerig bericht.*

Nadrukkelijk is gesteld dat TGAL niet ingaat op mogelijke oplossingen. Hetzelfde is van toepassing op de onderwerpen in de sideletter. Wel wordt vermeld dat bij eventuele oplossingen gekeken moet worden naar het buitenland en dat risico modellen uitgaan van veronderstellingen en derhalve kunnen veranderen. De onderwerpen die in de sideletter aan bod komen zijn: 

lees verder

Aanvulling aanvraag subsidie 8.33 kHz radio's
Operations

In aanvulling op het bericht over de aanvraag voor de subsidie voor 8.33 kHz radio's in de Nieuwsbrief van 16 februari 2017, willen wij je informeren dat de website http://833.iaopa.eu nu definitief online is.

Je kunt je vanaf nu registreren op deze website om je claim in te dienen. Zoals gezegd, blijft het de vraag of de commissie de subsidieaanvraag zal honoreren. De eventuele toekenning van jouw individuele subsidie-claim zal op een 'first come - first served'-basis plaatsvinden.

lees verder

Hoorzitting KNVvL bezwaar Natura 2000
Operations

De KNVvL heeft einde december 2016 bezwaar ingediend tegen aanwijzingsbesluiten van het ministerie van Economische Zaken voor de Provincie Zeeland waarbij een hoogtebeperking boven Natura 2000 gebieden is opgelegd van minimaal 1000 voet. Deze beperking geldt niet voor militair vliegverkeer en noodzakelijk beroepsmatig verkeer.

Diverse argumenten zijn hier tegenin gebracht. Bestuurlijk aangaande zorgvuldigheid, consultering en strijdigheid met andere wetgeving, zoals de Wet Luchtvaart. Qua belangenafweging en inhoudelijk is ingegaan op het verschil in beperkingen tussen GA en militair luchtverkeer, het onderzoek van Bureau Waardenburg met betrekking tot verstoring van vogels, het verbod op drones, het recht op recreatieve luchtsportbeoefening en de gedragscode "Verantwoord Vliegen". 

lees verder

Aanvraag subsidie 8.33 kHz radio's
Operations

Toevoeging 2 maart 2017:

In aanvulling op het bericht over de aanvraag voor de subsidie voor 8.33 kHz radio's in de Nieuwsbrief van 16 februari 2017, willen wij je informeren dat de website http://833.iaopa.eu nu definitief online is.

Je kunt je vanaf nu registreren op deze website om je claim in te dienen. Zoals gezegd, blijft het de vraag of de commissie de subsidie-aanvraag zal honoreren. De eventuele toekenning van jouw individuele subsidieclaim zal op een 'first come - first served'-basis plaatsvinden.

-----------

In oktober 2016 bereikte de KNVvL het bericht dat, in het kader van een Call for Proposals onder de Connecting Europe Facility van 2016, een mogelijkheid bestaat subsidie aan te vragen voor de aanschaf en installatie van 8.33 kHz-radio's (die aangeschaft worden ná 7 februari 2017). Wij hebben daarop meteen gereageerd door:

lees verder

Deel dit artikel: Facebook Twitter

Lid wordenMeer info

Lid worden van de grootste organisatie van luchtsporten? Klik hier.

MagazinesLEES MEER